Algemene voorwaarden culinaire tripkaart

Algemeen

Artikel 1: principe

Culinaire tripkaart is een spaarkaart. Deze spaarkaart geeft de mogelijkheid om bezoeken te sparen aan de restaurants en andere culinaire zaken die deelnemen aan de zogenaamde Kookeet 4 seizoensactie.

De Kookeet 4 seizoensactie is een culinaire campagne waar de organisator van deze actie de restaurants de mogelijkheid bieden om een gerecht of menu aan te bieden in het kader van deze actie.

De bezoekers kunnen hun bezoeken sparen indien ze een gerecht of menu in deze desbetreffende restaurants hebben besteld en indien deze gerechten of menu’s onderdeel vormen van deze culinaire campagne. Deze gerechten of menu’s worden aangeduid met “inspired by Kookeet”. Het is enkel als de bezoeker dit gerecht of menu heeft besteld dat hij kan een bezoek sparen op zijn persoonlijke culinaire tripkaart van Kookeet. Ieder ander gerecht of menu die niet aangeduid is met “inspired by Kookeet” geeft geen recht op een code waarmee een bezoek op de culinaire tripkaart kan worden gespaard.

Zijn uitgesloten aan de deelname aan de culinaire tripkaart: vaste en tijdelijke medewerkers van Brugge Plus, de restauranthouder en zijn personeelsleden en maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun personeelsleden en gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht voor personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2: Vermoeden van fraude

Wanneer de organisator vermoedt dat een deelnemer fraudeert dan zal de organisator deze deelnemer schrappen uit de culinaire tripkaart en verliest deze deelnemer zijn spaarkaart. Onder fraude verstaan we ongeoorloofd voordelen verzamelen zoals bezoeken aan restaurants sparen die niet hebben plaatsgevonden, een code inwisselen waar er geen “inspired by Kookeet” gerecht of menu werd besteld, enz… deze opsomming is niet limitatief.

Artikel 3: inwisselen van de culinaire tripkaart.

Aan de culinaire tripkaart zijn er voordelen verbonden voor de deelnemer. Hij / zij spaart bezoeken aan de deelnemende restaurants en na een aantal bezoeken krijgt de deelnemer een voordeel op het Kookeet festival 2021 dat zal plaatsvinden op 25, 26 en 27 september 2021.

Artikel 4: geldigheid

Men kan alleen via de site van Kookeet de culinaire tripkaart aanvragen. Elke deelnemer aan deze actie mag slechts één keer deelnemen en kan bijgevolg slechts één prijs winnen, op volgende manier:

Elke deelnemer moet zich, op straffe van uitsluiting, volledig en correct op de website registreren met e-mailadres, naam, voornaam, postcode en gemeente. Voor personen die zich voorheen reeds registreerden op de site, volstaat het e-mailadres, naam, voornaam, gemeente en postcode. De registratiepagina moet volledig ingevuld worden. Dezelfde natuurlijke persoon die meerdere e-mailadressen hanteert, wordt uitgesloten uit de wedstrijd.

De login (e-mailadres, naam, voornaam, gemeente en postcode) waarmee een deelnemer aan de wedstrijd deelneemt moet dus correct zijn. Dat betekent dat zijn/haar persoonlijke gegevens waar en juist moeten zijn en dat hij/zij inlogt als de persoon die hij/zij is, niet met de gegevens van een ander persoon. Wanneer duidelijk is dat zijn/haar inloggegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid of wanneer hij/zij deelneemt onder een naam die niet zijn/haar naam is, verliest hij/zij het recht op de culinaire tripkaart en de daaraan verbonden voordelen. Elke persoon die zich als dusdanig heeft aangemeld kan slechts 1 x meespelen. Wanneer blijkt dat de deelnemer verschillende keren geregistreerd is en aldus verschillende keren deelneemt, dan zal deze deelnemer worden uitgesloten van de actie. De organisatoren houden zich het recht voor personen die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen te verwijderen uit de actie. Deze personen kunnen dan ook niet in aanmerking komen voor de voordelen die verbonden zijn aan de culinaire tripkaart.

Artikel 5

Bij een volle spaarkaart, dit zijn 4 stempels (correct ingewisselde codes) van 4 verschillende deelnemende zaken die ontvangen zijn geweest in de desbetreffende weekends (vrijdag + zaterdag), kan een deelnemer aan de culinaire tripkaart een VIP arrangement voor twee personen winnen op het festival van Kookeet. Het festival zal plaatsvinden (onder voorbehoud van annulatie) op  25, 26 en 27 september 2021. Om dit VIP arrangement te winnen zal de deelnemer moeten antwoorden op de wedstrijdvra(a)g(en) en de eventuele schiftingsvra(a)g(en) en moet alle gevraagde gegevens op deelnemingsformulier volledig en correct invullen om kans te maken op deze prijs.

Artikel 6

Deelname aan de culinaire tripkaart impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

Artikel 7

Er wordt geen correspondentie gevoerd betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme van de culinaire tripkaart of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 8

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de actie) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit.

Bepaling van de voordelen aan de culinaire tripkaart en winnaar

Artikel 9

Aan de culinaire tripkaart zijn er voordelen verbonden. Deze voordelen worden verkregen door een “inspired by Kookeet” gerecht of menu te bestellen in de deelnemende zaken. Bij afrekening ontvangt de deelnemer aan de culinaire tripkaart van de zaak een code waarmee hij / zij die code kan inwisselen op www.kookeet.be voor een stempel waarmee een bezoek wordt gespaard.

Na een aantal bezoeken verkrijgt de deelnemer voordelen die worden ingewisseld op het festival van Kookeet op 25, 26 en 27 september 2021.

Artikel 10

Bij een volle spaarkaart kan de deelnemer deelnemen aan een wedstrijd. De winnaar wordt bepaald tussen diegenen die de wedstrijdvra(a)g(en) en eventuele schiftingsvra(a)g(en) juist beantwoord hebben en op basis van een zo goed mogelijke benadering van het juiste antwoord op de schiftingsvraag, waarbij het kleinste verschil met het correcte antwoord de doorslag geeft. Indien er een ex-aequo wordt vastgesteld, dan wint de deelnemer die als eerste het correcte antwoord of de beste benadering doorstuurde. De vragen en oplossingen, en hun eventuele wijzigingen, kunnen geen voorwerp zijn van betwisting. In alle gevallen van twijfel of vergissing over het juiste antwoord of de aanduiding van de winnaars kunnen de organisatoren alle maatregelen nemen om een correct verloop van de wedstrijd te waarborgen, overeenkomstig art. 16 van dit reglement. De winnaar kan geen voorwerp zijn van betwisting.

Artikel 11

De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 4, hun adres (domicilie) op gegeven. Alle winnaars worden via hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 12

De voordelen en prijzen zijn uitgeschreven op naam, en zijn niet overdraagbaar.

Artikel 13

Bij overhandiging van de voordelen en / of prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. De voordelen kunnen enkel afgehaald worden tijdens het festival van Kookeet op de gekende data en kunnen enkel op het festival van Kookeet worden geconsumeerd. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Brugge Plus noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 14

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar voordeel / prijs, geeft de deelnemer / winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 15

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Brugge Plus en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 16

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de culinaire tripkaart en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de actie te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze actie of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige algemene voorwaarden door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op www.kookeet.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.